"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

ספר זוהר תורה עה"ת

 

SEFER ZOHAR TORAH
 

 

ספר זוהר תורה - בלשון הקודש
על חמשה חומשי תורה -
ועל נ"ך

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

קל לכל אחד להבין דברי הזוהר הקדוש

הוא פירוש הזהר הקדוש על התורה ועל נ"ך, מאת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל. - מסודר על כל פסוק הפירושים והענינים השייכים לו, וגם הפירושים והענינים של הפסוקים הנמצאים בשאר מקומות הזהר. נלקטו ונקבצו ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקודש שורה לעומת שורה ועל ידי זה יוכלו כל באי שער זהר תורה לכנוס ולטייל בפרדס הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש לאחוזתו וגו'. וכדי להקל על המעיין הצגתי הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר.

מאת הגאון הצדיק המקובל
רבי
יהודה יודל רוזענבערג זצוק"ל
במוה"ר ישראל יצחק ז"ל

זוהר תורה בראשית

זוהר תורה שמות

זוהר תורה ויקרא

זוהר תורה במדבר

זוהר תורה דברים

זוהר תורה תהלים

זוהר תורה שיר השירים משלי וקהלת


ספר זוהר תורה - בלשון הקודש

על חמשה חומשי תורה

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

בקבצי טקסט

הקדמת המחבר לספר זוהר תורה

ספר דברים

ספר שמות

ספר בראשית

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים

כי תצא
כי תבוא
נצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה

פרשת שמות
פרשת וארא
פרשת בא
פרשת בשלח
פרשת יתרו

 

הקדמת הזוהר
פרשת בראשית
פרשת נח
פרשת לך לך
פרשת וירא
פרשת חיי שרה
פרשת תולדות
פרשת ויצא
פרשת וישלח
פרשת וישב
פרשת מקץ
פרשת ויגש

פרשת ויחי 

כתוב לנו כאן לנדב פרשה

סגולות וקמיעות על כל צרה שלא תבוא, מאת הצדיקים הקדמונים המפורסמים בעולם. רפואות מועילות להרבה מחלות וכו', מאת הגה"צ המקובל ר' יהודה יודל ראזנבערג זצ"ל מח"ס ידות נדרים, ילקוט אליהו, מקוה יהודה, פירוש הזוהר הקדוש על התורה.  

רפאל המלאך

 

 

 

 

 

בס"ד - הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

שותף במפעל הזוהר הקדוש העולמי - בלשון הקודש

שותף עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

011-97254-843-6784

 •  מחיר פרשה שלימה (כרך אחד, לערך 120 עמודים) בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 1800$ בלבד

 • מחיר עמוד בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 52.00$ בלבד

 • יום הולדת של:.............................................ב"ר.................................הי"ו

 • לזכות משפחת .................................................................................שיחיו

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

 • לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ................................

 • לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון..............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקיני זקיני...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון...............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקינתי ..................................ב"ר .................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ...............................

 

לחץ בתמונה להגדלה

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com