בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


 

letter to the millionaires


 

להודיע שיש רבי שמעון בן יוחאי בעולם
שיכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין, וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק
ולא יבושו ולא יכלמו לנצח
כל הלומדים והמחלקים והתורמים בלימוד והפצת ספרי הזוהר הקדוש

ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם
על ידי הזוהר הקדוש ננצח את כל שונאי ישראל, ונזכה להיגאל מכל הצרות בביאת משיח צדקינו בב"א

מיום שנותן את תרומתו
עד שהספר לאור העולם ונתפשט ברחבי ארץ הקודש
לוקח פחות משיעור חימוץ 18 ימים, שזה 17 ימים
וסימנייך: טו"ב להודות להשם ולזמר לשמך עליון

 זכור !  400 מחלקים מחכים בכליון עינים
לחלק את העלונים והספרים
הרצים יצאו דחופים בדבר רבי שמעון
והזוהר ניתנה בארץ הקודש
וכל ארץ ישראל צהלה ושמחה
ליהודים היתה אור"ה
אור"ה בגימטריא זה"ר

יש לנו 12 עלונים מוכנים
ועוד 72 ספרים על הזוהר הקדוש

להדפיסן ולהפיצן בכל העולם כולו
ומחכים לתורם שיש לו הזכות
להפיץ דברי הרשב"י
ולהביא את משיח צדקינו

התורם נותן את הכסף ישר לבית הדפוס
שמדפיסים את הספרי ועלוני הזוהר כולו לשם שמים
לערך 60 אחוז יותר בזול מכל בתי הדפוס שבכל העולם

נא להתקשר למפעל הזוהר העולמי:
054-843-6784

למדו והפיצו ספר הזוהר הקדוש


"מפעל הזוהר העולמי" שעל ידי עמותת "גן עדן התחתון" (עפ"י זוה"ק פ' לך לך)

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טלפון 8436784-054

פקס: 1300-995-02

גולשים יקרים!
עמותת "גן עדן התחתון" נתיסדה למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת ללא מטרת רווח כלל ועיקר (מלכ"ר), אשר שמה לעצמה מטרה להפיץ את לימוד ספר הזוהר הקדוש והחדרת חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזירות קשות מעם ישראל. כהבטחת משה רבנו אליהו הנביא והרשב"י זיע"א
אחינו יקרים! אנא השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם.
כל תרומה, ואפילו הקטנה ביותר, מסייעת לכל עם ישראל להינצל מכל היסורים והבעיות ולזכות להגאולה השלימה בקרוב ברחמים!

ניתן לתרום לעמותה בדרכים הבאות:

 • באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי בטלפון 433385-0548.
 • בהפקדה לבנק פאג"י:
  סניף 179
  מספר חשבון 545643
  -409
 •  קוד מוסד 47695.
 • בשליחת המחאה לפקודת "גן עדן התחתון" (למוטב בלבד)
  רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש.

 


 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com