"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

 

HOME/ערב רב על פי הזוהר - ראשי

ערב רב על פי הזוהר והאריז"ל וספרי קבלה מוסר וחסידות ח"י כרכים
EREV RAV
BY THE ZOHAR HA'KADDOSH & THE ARIZ"L & THE SIFREI KABALAH & MUSAR & CHASIDUT 18 volumes


כל עניני ערב רב

 

זוהר בראשית   זוהר שמות   זוהר ויקרא   זוהר במדבר

 

      זוהר דברים   תיקוני זוהר   זוהר חדש


עץ חיים   שער הגלגולים   שער הפסוקים

 

ספר הליקוטים   עץ הדעת טוב   שאר כתבי אריז"ל


מגלה עמוקות עה"ת   מגלה עמוקות ואתחנן   מנהיגי הדור האחרון

 

מנהיגי הערב רב והס"א   הערב רב וכל המסתעף


ה"ערב רב" - דף הראשי

 

עניני ערב רב

כל עניני ערב רב

ALL THINGS OF THE EREV RAV

 

עניני "ערב רב" - ראשי

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

עניני "ערב רב" - ראשי

 

 

 

ה"ערב רב" על פי הזוהר והאריז"ל
18 ספרים
ספר הזוהר והערב רב - חלק ט"ז
הוצאה שניה - תמוז תש"ע

ספר הזוהר והערב רב - חלק י"ז
הוצאה שניה - תמוז תש"ע

ספר "הערב רב"
וכל המסתעף
ח"י (18) כרכים
על פי ספר הזוהר הקדוש
וכל כתבי האריז"ל ושאר ספרי קבלה וחסידות

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי וענין ה"ערב רב", ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה, כמו שכתב הגאון הקדוש מווילנא זיע"א, שישנם חמשה מיני ערב רב, והם: א)בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב)הרודפים אחר התאוה כמו זנות וכדומה, ג)הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין לבם שלם, ד)הרודפים אחר הכבוד ובונים חרבות לעשות להם שם, ה)הרודפים אחר הממון. והמחלוקת תחילה, כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים "עמלקים", ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר (דברים כה, יט): "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר. (אדרת אליהו פרשת דברים)

גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב, ומעורר את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו.

עוד יבואר, שהערב רב הם רמאים כנחשים ועקרבים, כמבואר בזוהר חדש וז"ל (זוהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית):

"אבל נחשים ועקרבים יש בו – ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב".

עוד יבואר בו העונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בזה ובבא, ושאין אדם יכול לשער עד כמה שיסבול בזה ובבא על זה שעזר את הערב רב, והפגם הגדול הנעשה על ידי אלו העוזרים להם, וגודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם בפרטותיהם ודקדוקיהם, כדי שלא יכשלו חס ושלום לבנות בתי עבודה זרה של דור הפלגה של הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (בראשית יא, ד), כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו רבינו חיים וויטאל זיע"א תלמיד האריז"ל בספרו הקדוש עץ חיים בהקדמתו.

 

הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון [1]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר בראשית, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ל"ד עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק שני [2]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר שמות, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ס"ט עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי [3]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר ויקרא, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – י"ט עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי [4]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר במדבר, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – נ"ב עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי [5]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר דברים, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – כ"ד עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק שישי [6]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש - תיקוני זוהר, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – פ"ט עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי [7]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש - זוהר חדש, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – כ"ח עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני [8]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – עץ חיים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ט"ו עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי [9]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הגלגולים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – י' עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי [10]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הפסוקים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ס"ב עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק י"א [11]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הליקוטים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – מ"ג עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק י"ב [12]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – עץ הדעת טוב על התורה לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – קכ"ו עמודים


הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג [13]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספרים הקדושים – שער מאמרי רשב"י – ליקוטי תורה – משנת חסידים - לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק


הערב רב וכל המסתעף – חלק י"ד [14]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – "מגלה עמוקות על התורה" - להמקובל האלקי מורינו רבי נתן נטע שפירא זיע"א, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק - נ"ג עמודים


הערב רב וכל המסתעף – חלק ט"ו [15]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – "מגלה עמוקות רנ"ב אופנים על פרשת ואתחנן" - להמקובל האלקי מורינו רבי נתן נטע שפירא זיע"א, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק - נ"ט עמודים


הערב רב וכל המסתעף – חלק ט"ז [16]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הדור האחרון קודם ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור האחרון הלזה בעיקבתא דמשיחא – יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א. 38 עמודים


הערב רב וכל המסתעף – חלק י"ז [17]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש, ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי"ע, שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים בענינים אלו. – יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק עיה"ק ירושלים תובב"א, 57 עמודים


ספר הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח [18]
לחץ לקבלת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש והמבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו. – יוצא לאור בעזהשי"ת על ידי הוצאת "ועד גילוי פני הערב רב" טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א

 

הצילו מן הערב רב בעוד מועד

גליון א'

גליון ב'

גליון ג'

גליון ד'

 

 

ספר "ליקוטי אמרים" על הערב רב

ספר "צדקה ומעשר והערב רב" חלק ד'

ספר "התמונות והרבנים של הערב רב"

 

ספר "בין אור לחושך"
בין חכמים אמיתיים לאדמורי"ם מזוייפים