בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


חדש - חדש - חדש

זוהר הש"ס דף היומי


ברוכים הבאים בשם השם ל"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 

לג בעומר לג בעומר

(ha-zohar.info) קישור לאתר הזוהר עם עדכונים חדשים
קישור מהיר לאתר הספרים
קישור לקבצי הזוהר למדפיסים
קישור לאתר הזוהר הקודם
יחד שבטי ישראל - לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורותהזוהר ב-יוטוב - ZOHAR youtube

2000 סרטונים, שיעורים-דרשות-וכנסים

(מתוך 10.000 שיעורים בקרוב בעז"ה)

2000 VIDIOS

בספר הזוהר הקדוש ויסודי הדת

ועל כל מקצועות התורה

מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס
שליט"א ותלמידיו - ועוד רבנים חשובים

כל הזוהר עם לשון הקודש
מחולק ל-5762 עמודים

עמוד אחד ליום

מפעל הזוהר העולמי - ארגון העולמי לזיכוי הרבים לזיכוי הרבים - לימוד יומי - זוהר הדף היומי, ש"ס הדף היומי, הלכה יומית, משנה יומי, תנ"ך יומי, ארץ ישראל יומי, חק לישראל יומי, שולחן ערוך יומי, משנה ברורה יומי, מוסר יומי - ועוד - נתייסד בשנת תשכ"ו לפ"ק למס' 1966 בארה"ב - ועכשיו בארצינו הקדושה ובכל העולם)

 

עמודים 1-500

עמודים 501-1000

עמודים 1001-1500

עמודים 1501-2000

עמודים 2001-2500

עמודים 2501-3000

עמודים 3001-3500

עמודים 3501-4000

עמודים 4001-4500

עמודים 4501-5000

עמודים 5001-5500

עמודים 5501-5762

Pages 1501-2000

Pages 1001-1500

Pages 501-1000

Pages 1-500

Pages 3501-4000

Pages 3001-3500

Pages 2501-3000

Pages 2001-2500

Pages 5501-5762

Pages 5001-5500

Pages 4501-5000

Pages 4001-4500מפעל הזוהר ב-יוטויב # 1

מפעל הזוהר ב-יוטויב # 2

מפעל הזוהר ב-יוטויב # 3

מפעל הזוהר הרב אריה ברדה ב-יוטויב
MIFAL HAZOHAR On Youtube # 1

MIFAL HAZOHAR On Youtube # 2

MIFAL HAZOHAR On Youtube # 3

Rabbi Arye Berda On Youtube

כנסו לאתר: www.aryeberda.co.il  
וכנסו לעולם הזוהר הקדוש בשיתוף עם מפעל הזוהר העולמי....

www.dafzoharyomi.com

באתר החדש יופיעו אי"ה כל השיעורי זוהר דף היומי, והדרשות של כל הגה"צ הנותנים שיעורים בזוהר הקדוש, ובפרט השיעורים והדרשות על כל יסודי הדת של כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א, נשיא מפעל הזוהר העולמי.

כל מגיד שיעור בדף היומי ונותן שיעור בזוהר דף היומי, יכול להקליט השיעור, ואנחנו נעלה את השיעורים בעז"ה.

כל אחד שיודע על מגידי שיעורים בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, ורוצה לזכות את הרבים ידבר עם הרב המוסר השיעורים שישלח לנו השיעורים, ויזכה שמשיח יראה עליו בזכותך היגעתי.

כל אחד ואחד יכול לעשות צילומים מכל דפי הזוהר בכל הש"ס, באיזה מסכת שהוא לומד ולחלק לכל הציבור הלומדים וילמדו ביחד שתי דקות ביום את דף היומי של הזוהר הקדוש המיוחד לדף ש"ס היומי.

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

והוכנסו בינתיים ברכות-שבת-עירובין-פסחים
שקלים-יומא-סוכה-ביצה
ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

שיעורים בזוהר הקדוש - במעגל 24 סביב השעון

בכותל המערבי - בקבר רחל - בהיכלא דרשב"י במירון

letter to the millionaires

מכתבים לרבנים, לעשירים, מחזיקי מוסדות התורה, לראשי ישיבות,
לראשי כוללים, לאברכי כוללים, ולבחורים, ולכל אחד ואחד מישראל

- מכתבים לרבנים -

- מכתבים היסטוריים מרבנים גדולי ישראל -
משנת תשכ"ה עד שנת תשע"א


SEFER HAZOHAR

פרוייקט חדש
 ספריית "ספר הזוהר לש"ס דף היומי"
שחיבר התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי
והוא זוהר עם לשון הקודש מנוקד ומחולק לשבע שנים
 ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי


 

 

סדר זרעים

סדר מועד

סדר נשים

סדר נזיקין

סדר קדשים

סדר טהרות

1. ברכות 2. שבת 14. יבמות 21. בבא קמא 29. זבחים 37. נדה
  3. ערובין 15. כתובות 22. בבא מציעא 30. מנחות  
  4. פסחים 16. נדרים 23. בבא בתרא 31. חולין  
  5. שקלים 17. נזיר 24. סנהדרין 32. בכורות  
  6. יומא 18. סוטה 25. מכות 33. ערכין  
  7. סוכה 19. גיטין 26. שבועות 34. תמורה  
  8. ביצה 20. קידושין  27. עבודה זרה 35. כריתות  
  9. ראש השנה   28. הוריות 36. מעילה-קנים-תמיד-מדות  
  10. תענית        
  11. מגילה        
  12. מועד קטן        
  13. חגיגה        

הדפסנו כבר ספר זוהר היומי על מסכת ברכות
ובקרוב בע"ה יהיה נדפס כל הסט בי"ב כרכים.

להזמנות ספרים בחינם נא להתקשר לאבישי כהן: 054-7112492


www.dafhachaim.org


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com