ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISHSEFER HAZOHAR

פרוייקט חדש
 ספריית "ספר הזוהר לש"ס דף היומי"
שחיבר התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי
והוא זוהר עם לשון הקודש מנוקד ומחולק לשבע שנים
 ללמוד דף זוהר היומי עם דף גמרא היומי


זוהר ש"ס תלמוד בבלי
מסכת בבא-קמא - 119 דפים

zohar shas talmud bavli
masechet
BAVA-Kamma - 119 Pages

להורדת זוהר הש"ס כל מסכת בבא-קמא


להורדת זוהר הש"ס מסכת בבא-קמא - כל דף בנפרד

 
בבא-קמא דף ב

בבא-קמא דף ג

בבא-קמא דף ד

בבא-קמא דף ה

בבא-קמא דף ו

בבא-קמא דף ז

בבא-קמא דף ח

בבא-קמא דף ט

בבא-קמא דף י

בבא-קמא דף יא

בבא-קמא דף יב

בבא-קמא דף יג

בבא-קמא דף יד

בבא-קמא דף טו

בבא-קמא דף טז

בבא-קמא דף יז

בבא-קמא דף יח

בבא-קמא דף יט

בבא-קמא דף כ

בבא-קמא דף כא

בבא-קמא דף כב

בבא-קמא דף כג

בבא-קמא דף כד

בבא-קמא דף כה

בבא-קמא דף כו

בבא-קמא דף כז

בבא-קמא דף כח

בבא-קמא דף כט

בבא-קמא דף ל

בבא-קמא דף לא

בבא-קמא דף לב

בבא-קמא דף לג

בבא-קמא דף לד

בבא-קמא דף לה

בבא-קמא דף לו

בבא-קמא דף לז

בבא-קמא דף לח

בבא-קמא דף לט

בבא-קמא דף מ

בבא-קמא דף מא

בבא-קמא דף מב

בבא-קמא דף מג

בבא-קמא דף מד

בבא-קמא דף מה

בבא-קמא דף מו

בבא-קמא דף מז

בבא-קמא דף מח

בבא-קמא דף מט

בבא-קמא דף נ

בבא-קמא דף נא

בבא-קמא דף נב

בבא-קמא דף נג

בבא-קמא דף נד

בבא-קמא דף נה

בבא-קמא דף נו

בבא-קמא דף נז

בבא-קמא דף נח

בבא-קמא דף נט

בבא-קמא דף ס

בבא-קמא דף סא

בבא-קמא דף סב

בבא-קמא דף סג

בבא-קמא דף סד

בבא-קמא דף סה

בבא-קמא דף סו

בבא-קמא דף סז

בבא-קמא דף סח

בבא-קמא דף סט

בבא-קמא דף ע

בבא-קמא דף עא

בבא-קמא דף עב

בבא-קמא דף עג

בבא-קמא דף עד

בבא-קמא דף עה

בבא-קמא דף עו

בבא-קמא דף עז

בבא-קמא דף עח

בבא-קמא דף עט

בבא-קמא דף פ

בבא-קמא דף פא

בבא-קמא דף פב

בבא-קמא דף פג

בבא-קמא דף פד

בבא-קמא דף פה

בבא-קמא דף פו

בבא-קמא דף פז

בבא-קמא דף פח

בבא-קמא דף פט

בבא-קמא דף צ

בבא-קמא דף צא

בבא-קמא דף צב

בבא-קמא דף צג

בבא-קמא דף צד

בבא-קמא דף צה

בבא-קמא דף צו

בבא-קמא דף צז

בבא-קמא דף צח

בבא-קמא דף צט

בבא-קמא דף ק

בבא-קמא דף קא

בבא-קמא דף קב

בבא-קמא דף קג

בבא-קמא דף קד

בבא-קמא דף קה

בבא-קמא דף קו

בבא-קמא דף קז

בבא-קמא דף קח

בבא-קמא דף קט

בבא-קמא דף קי

בבא-קמא דף קיא

בבא-קמא דף קיב

בבא-קמא דף קיג

בבא-קמא דף קיד

בבא-קמא דף קטו

בבא-קמא דף קטז

בבא-קמא דף קיז

בבא-קמא דף קיח

בבא-קמא דף קיט

 

 


להורדת זוהר הש"ס כל מסכתא בנפרד

סדר זרעים

סדר מועד

סדר נשים

סדר נזיקין

סדר קדשים

סדר טהרות

1. ברכות 2. שבת 14. יבמות 21. בבא קמא 29. זבחים 37. נדה
  3. ערובין 15. כתובות 22. בבא מציעא 30. מנחות  
  4. פסחים 16. נדרים 23. בבא בתרא 31. חולין  
  5. שקלים 17. נזיר 24. סנהדרין 32. בכורות  
  6. יומא 18. סוטה 25. מכות 33. ערכין  
  7. סוכה 19. גיטין 26. שבועות 34. תמורה  
  8. ביצה 20. קידושין  27. עבודה זרה 35. כריתות  
  9. ראש השנה   28. הוריות 36. מעילה-קנים-תמיד-מדות  
  10. תענית        
  11. מגילה        
  12. מועד קטן        
  13. חגיגה        

 

דרך הבעש"ט האמיתי

הבעל שם טוב זיע"א צוה לאנשיו, שקודם כל תפילה [שחרית, מנחה, וערבית], ילמדו מאמר זוהר ותיקונים.

(ליקוטי תורה טשערנוביל, הדרכה ז')

מציל ממגיפה

לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות.

(אמרי פנחס שער ו אות עג)

מבטל כל מיני פורעניות

כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא.

(רבני ירושלים תרפ"א)

מה שגורמים אלו שלא רוצים לעסוק בחכמת הקבלה

קול אומר קרא, "מה אקרא כל הבשר חציר", הכל הם כבהמות שאוכלות חציר.

"וכל חסדו כציץ השדה", כל חסד שעושים לעצמם עושים.

ואפילו כל אלו שעוסקים בתורה, כל חסד שעושים לעצמם עושים.

באותו זמן ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב לעולם, וזה הוא רוח המשיח.

אוי להם מי שגורמים שילך לו מן העולם ולא ישוב לעולם, שאלו הם שעושים את התורה יבשה, ולא רוצים לעסוק בחכמת הקבלה, שגורמים שמסתלקת נביעת החכמה שהיא י' ממנה, ונשארת ב' יבישה.

אוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה והרג ואבדן בעולם.

וזה הרוח שמסתלק, הוא רוח המשיח, כמו שנאמר. והוא רוח הקודש. והוא רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'.

(תיקוני הזוהר, תיקון ל')

בונה עולמות

לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה כו'.

(כסא מלך לתיקו"ז, תיקון מג אות ס)

לימוד הזוהר שעה אחת יותר מלימוד פשט בשנה תמימה

לימודו כל השנה אינו כלום אם אינו מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה, כי שקול הוא כנגד כולם. (שם)

בן עולם הבא

אם קובע עת לה' שעה אחד בכל לילה, אז מובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא. (שם)

מרומם על כל לימוד

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו. והוא תיקון גדול לנשמה.

(מורה באצבע להחיד"א זיע"א, אות מד)

מביא חשק לכל מיני לימודים

על ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה.

(שיחות הר"ן אות קח)

אשרי הזוכה

אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה, הן בנגלה, הן בנסתר בספר זוהר הקדוש והתיקונים, וכדאי הוא רשב"י התנא האלקי זיע"א לפטור את כל העולם כולו מן הדין ולקרב את הגאולה.

(נאום יצחק ירוחם בהגאון החסיד מוהר"ר משה יהושע לייב זצ"ל דיסקין)