ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784

 

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


SEFER HAZOHAR

פרוייקט חדש
 ספריית "ספר הזוהר לש"ס דף היומי" שחיבר התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי
והוא זוהר עם לשון הקודש מנוקד ומחולק לשבע שנים
 ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי


An Exciting New Project: “Sefer Ha’Zohar” is now available on Shas Daf Yomi Web Library!!!

Original Writings of the Holy Tanna, Rabban Shimeon bar Yochai:
Read the Zohar in punctuated Lashon Ha’Kodesh 
AND ENGLISH!
Now conveniently divided into 
7 years!!! Now, you can learn the Zohar Daf Yomi
together with the Talmud Daf Yomi!


חדש - שיעורים בזוהר הש"ס

על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

מסכת ברכות

63 דפים - 12 שיעורים

לחץ על השיעור כדי לשמוע

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים ב-ו

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים ז-יא

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים יב-טז

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים יז-כא

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים כב-כו

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים כז-לא

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים לב-לו

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים לז-מא

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים מב-מו

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים מז-נב

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים נג-נח

זוהר הש"ס דף היומי הרב אריה ברדה - מסכת ברכות דפים נט-סד

סדר זרעים

סדר מועד

סדר נשים

סדר נזיקין

סדר קדשים

סדר טהרות

1. ברכות 2. שבת 14. יבמות 21. בבא קמא 29. זבחים 37. נדה
  3. ערובין 15. כתובות 22. בבא מציעא 30. מנחות  
  4. פסחים 16. נדרים 23. בבא בתרא 31. חולין  
  5. שקלים 17. נזיר 24. סנהדרין 32. בכורות  
  6. יומא 18. סוטה 25. מכות 33. ערכין  
  7. סוכה 19. גיטין 26. שבועות 34. תמורה  
  8. ביצה 20. קידושין  27. עבודה זרה 35. כריתות  
  9. ראש השנה   28. הוריות 36. מעילה-קנים-תמיד-מדות  
  10. תענית        
  11. מגילה        
  12. מועד קטן        
  13. חגיגה        

לחץ לדפי זוהר הש"ס דף היומי לקריאה


הגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
מוסר שיעור בזוהר הש"ס דף היומי - כבר מסר 1600 שיעורים על כל הזוהר הקדוש יוצא כעת בתוכנית מיוחדת בשיתוף עם מפעל הזוהר העולמי
ומוסר שיעורים על זוהר הש"ס היומי
כבר יצא לאור זוהר הש"ס על מסכתות ברכות ושבת דף על דף בלשון הקודש
משך הלימוד כ-5 דקות כל דף בזוהר הקדוש
השיעור מיועד ללומדים ש"ס ולמוסרים שיעורים

לחץ לקבלת הדיסקים על זוהר הש"ס דף היומי מסכתות ברכות ושבת

לחץ לקבלת כל הדיסקים של הרב אריה ברדה שליט"א

 

לחץ להורדת שאר השיעורים של הרב אריה ברדה שליט"א בספר הזוהר הקדוש

www.dafzoharyomi.com


שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב
עברית

ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א
שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב
אנגלית - שיעור פשוט
ע"י הרב החשוב אליהו פלדמן שליט"א
שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב
 
עברית
ע"י הילד הנחמד והחכים יצחק מאיר קובן הי"ו
שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב
אנגלית - שיעור עיון

ע"י הרב החשוב אליהו פלדמן שליט"א

 

In Ivrit: Shiurim from Zohar Shas Daf Yomi on You Tube,
presented by the Rebbe from Holmin, Ha’Ardmor Shalom Yehudah Gross, Shlit”a

In English: Basic (P’shat) Shiurim from Zohar Shas Daf Yomi on You Tube,
presented by the renowned
Rabbi Eliyahu Feldman, Shlit”a

In Ivrit: Shiurim from Zohar Shas Daf Yomi on You Tube,
presented by the bright young talmid, Yitzchak Meir Koven

In English: In-Depth Shiurim from Zohar Shas Daf Yomi on You Tube,

presented by the renowned
Rabbi Eliyahu Feldman, Shlit”a


ספר זוהר הש"ס בכרכים

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך א' - ברכות-שבת

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ב' - עירובין-שקלים

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ג' - יבמות-כתובות

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ד' - יבמות-כתובות

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ה' - נדרים-סוטה

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ו' - גיטין-קידושין

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ז' - בבא קמא-בבא מציעא

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ח' - בבא בתרא-סנהדרין

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך ט' - מכות-הוריות

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך י' - זבחים-מנחות

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך י"א - חולין-בכורות

ספר זוהר הש"ס דף היומי - כרך י"ב - ערכין-נדה

 

 Sefer ha’Zohar Ha’Shas In Volums

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol. 1” BERACHOT-SHABBAT

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol. 2” ERUVIN-SHEKALIM

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.3” YOMA-CHAGIGA

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.4” YEVAMOT-KETUVOT

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.5” NEDARIM-SOTAH

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.6” GITTIN-KIDUSHIN

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.7” BAVA-Kamma - BAVA-Metzia

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.8” BAVA-Batra - SANHEDRIN

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.9” MAKOT-HORAYOT

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.10” ZEVACHIM-MENACHOT

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.11” CHULLIN-BECHOROT

Sefer Zohar Ha’Shas Daf Yomi “Vol.12” ARACHIN-NIDAH


כל ישראל ערבים זה לזה

נא לפרסם באתר ובכל מקום בעולם את הפרסום על הדף היומי הזוהר הקדוש במסכת ברכות...ובשפת לשון הקודש...

בקרוב יצא בעזרת השם הדיסק הראשון של הדף היומי 63 שיעורים יומיים מהזוהר הקדוש של כל מסכת ברכות בשלמות..ותוכלו לשמוע בנסיעות את הדף היומי מהזוהר הקדוש ביותר בעולם..ובכך אתם תינצלו ממלחמת גוג ומגוג..

עם עריכה, סאונד וקריאת רדיופונית מפי הרב אריה ברדה שהוציא את כל הזוהר הקדוש תיקוני הזוהר וזוהר חדש, וכל חוק לישראל חמישה חומשי תורה השיעור היומי בזוהר הקדוש...וגם סודות העמוקים מהזוהר הקדוש..ועוד ועוד..

להזמנות דיסקים טלפון: 054-4577956 והדיסקים יגיעו לבתיך.

או כנסו לאתר: www.aryeberda.co.il  
וכנסו לעולם הזוהר הקדוש בשיתוף עם מפעל הזוהר העולמי....

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


להורדת ספר "משניות הזוהר"
מסכת ברכות פרק ז' שלשה שאכלו


להורדת ספר מאמרי הרשב"'י - ברכות-יומא