ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


 

זוהר חק לישראל

זוהר חק לישראל
בקבצי טקסט
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש


עניני לימוד ספר הקדוש חק לישראל


מבואר בלשון הקדש עם פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו
 מחולק לפי הפרשיות יום ביומו
תקנת האריז"ל ללמוד זוהר "חק לישראל" דבר יום ביומו - כפי שנדפס בספר "חק לישראל"
בדקות ספורות בלבד תזכה להיות בן עולם הבא - בלימוד הזוהר נביא את המשיח
נדפס באותיות גדולות מאירות עינים למען ירוץ הקורא בו,
ועתה קבלו מאתנו שולחן ועליו לחם וכל מיני מגדים והתענגו בו,
ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף

 

זוהר חק לישראל (בלי הפירוש) בקבצי טקסט

כל הזכויות שמורות - ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור הטקסט או חלקו
מותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים בחינם בלבד
ניתן ל"מפעל הזוהר העולמי" - על ידי הרב הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת "נהר שלום" (רח' שילה 6 ירושלים)
לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי מרדכי בן מרים שרעב"י זיע"א

סדר בראשית

סדר שמות

סדר ויקרא

סדר במדבר

סדר דברים

 

זוהר חק לישראל בלשון הקודש בקבצי טקסט

כל הזכויות שמורות - ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור הטקסט או חלקו
מותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים בחינם בלבד
ניתן ל"מפעל הזוהר העולמי" - על ידי הרב הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת "נהר שלום" (רח' שילה 6 ירושלים)
לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי מרדכי בן מרים שרעב"י זיע"א

סדר בראשית

סדר שמות

סדר ויקרא

סדר במדבר

סדר דברים

 

זוהר חק לישראל
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

כל פרשה בנפרד וכל יום בנפרד

ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD - Daf Hayomi

זוהר חק לישראל
מנוקד עם פירוש מתוק מדבש

כל סדר בנפרד

ספר חק לישראל - סדר בראשית
עם מוסר והלכה של חק לישראל