בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 22 - עברית -

ספר הערב רב וכל המסתעף
מאת: אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 

באמצע העריכה

16ספר הערב רב וכל המסתעף מנהיגי הדור האחרון

13ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ שאר כתבי רבינו האר''י הקדוש זיע''א

9ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הקדוש שער הגלגולים לאריז''ל זיע''א

8ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הקדוש עץ חיים לאר''י ז''ל זיע''א ועכי''א

7ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ זוהר חדש

6ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר תיקוני הזוהר הקדוש

5ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הזוהר הקדוש סדר דברים

4ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הזוהר סדר במדבר

3ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הזוהר סדר ויקרא

2ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הזוהר סדר שמות

1ספר הערב רב וכל המסתעף ע''פ ספר הזוהר סדר בראשית

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com