בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 

ספר "אורות הזוהר" - ובו י"ב ספרים

658 עמודים

תשובת הרשב"י

22 עמודים

נפלאות הזוהר

82 עמודים

תהלות הזוהר

42 עמודים

גאולת הרשב"י

42 עמודים

במחיצת הרשב"י

38 עמודים

מפעלות הזוהר

54 עמודים

אור הרשב"י

64 עמודים

הזוהר והערב רב

112 עמודים

זכותא דרשב"י

54 עמודים

גימטריאות הזוהר

52 עמודים

שער התיקונים

80 עמודים

שירה וזמרה - בר יוחאי

14 עמודים

 

נתגלה הסוד מי הם הערב רב האמיתיים שמעכבים את הגאולה

עיין בספר מפעלות הזוהר - ובספר אור הרשב"י

ובספר הזוהר והערב רב

 

ה"ערב רב" על פי הזוהר והאריז"ל
18 ספרים

 

כל הזכיות של כל הספרים האלו
וכן כל הספרים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים