בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com 

1   |   2

 

זוהר שבת קודש

חק לישראל דפוס ישן באידיש
54 קונטרסים - כל פרשה בנפרד
שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
מייסד "מפעל הזוהר העולמי"

חק לישראל דפוס ישן באידיש
54 קונטרסים - כל פרשה בנפרד
שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
מייסד "מפעל הזוהר העולמי"

 

פסק הלכה ממרן פוסק הדור
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א
ממה שאמר מרן החזון איש זצ"ל
על מעלת לימוד זוהר הקדוש

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com