"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

זוהר עם פירוש הסולם

ספר הזהר הקדוש
על חמשה חומשי תורה
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

עם פירוש הסולם

THE ZOHAR HA'KADDOSH
WITH THE PIRUSH HA'SULAM

 

ספר הזהר עם פירוש הסולם

מבאר ומתרגם כל דברי הזוהר במלואם, החל מהענינים הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר, ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש, ומחוץ לאותם המקומות שבספר הזוהר, בחכמת הקבלה, הרי הוא ביאור שוה לכל נפש.

מראות הסולם

הוא מלוי אל ביאור הסולם:

אותם המקומות, שצריכים לאריכות יתירה,
 הוקבע מקומם במראות הסולם.

מסורת הזוהר:

מראה מקומות לענין המדובר, שנמצא בג' חלקי הזוהר
, תיקוני זוהר, זוהר חדש, ותיקונים חדשים.

חלופי גרסאות

מביא כל השינויים שישנם בדפוסים הקודמים
 משנת שנ"א עד הנה.

לוח השואת הדפים

משוה הדפים בתיקוני זוהר: זוהר חדש ותק"ח של דפוסים שונים, להדפים שב"מסורת הזוהר" (נמצא בחלק א').

כדי להקל על המעיין להבין הביאורים במקומות שעוסקים
 בחכמת הקבלה, הוספנו בחלק א' הספר

פתיחה לחכמת הקבלה

ספר הזהר עם פירוש הסולם

ספר הזהר עם פירוש הסולם

זהר חדש
דברים

במדבר

ויקרא

שמות

בראשית

ואתחנן

כי תצא

כי תבא

שיר השירים

רות

איכה

 

נשא

חקת

בלק

מטות

צו

אחרי מות

בהר

בשלח

יתרו

תרומה

כי תשא

בראשית

נח

לך לך

וירא

תולדות

ויצא

וישב

 

***
 

pdf, 35Mbpdf, 35Mbpdf, 41Mbpdf, 39Mbpdf, 47Mbpdf, 45Mbpdf, 50Mb

pdf, 48Mbpdf, 45Mbpdf, 37Mbpdf, 38Mbpdf, 39Mbpdf, 43MBpdf, 45Mb

pdf, 52Mbpdf, 52Mbpdf, 39Mbpdf, 44Mbpdf, 47Mbpdf, 40Mb