"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


 

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

תמונות
ל"ג בעומר במירון תש"ע

אשרינו מה טוב חלקינו בהילולא דבר יוחאי

ומה נעים גורלינו בהילולא דבר יוחאי

לכבוד התנא האלקי רבן שמעון בר יוחאי

תורתו מגן לו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

וידאוי הילולא דרשב"י במירון

ע"י מוסדות היכלא דרשב"י
בנשיאות הרה"ג המקובל
הרב בניהו שמואלי שליט"א

רוצים להוודע כח האדיר של הזוהר הקדוש

ל"ג בעומר שנת תש"ע היא שנת הזוהר הקדוש.

אור הזוהר הולך ומתפשט מציון הרשב"י במירון ומקרין מהודו וזיוו לכל העולם,
קרוב לשש מאות איש נתאספו באוהל על ציון הרשב"י
שעתיים ברצף גרסו בתענית דיבור את כל האדרא רבא והאידרא זוטא
בראשות ובהכוונת הצדיק הקדוש המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א.

בכך קיימו בהידור רב שפתותיו דובבות בקבר, ונתדבקו בנשמת הרשב"י זי"ע.

ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'

גם בבת ים בראשות ובהכוונת הצדיק הקדוש המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א.

נתאספו 400 אנשים שלמדו כהכנה לל"ג בעומר בשבוע אחד ברצף לילה יום ויום וגמרו את כל הזוהר הקדוש.

ממנו יראו וכן יעשו, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, עדי נזכה לביאת הגואל בב"א