"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

מדרש הזוהר לק"ש

ספר מדרשי הזהר לקט שמואל
SEFER MEDRASH HA'ZOHAR LEKET SHMUEL

פירושי הזוהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע
שנאמרו בדרך הפשט על תורה נביאים כתובים המפוזרים בספרי הזהר, תקוני זהר, ובזהר חדש -
מסודר על סדר הפרשיות עם מראה מקומות, ביאור, ותורה אור,
נסדרו בעזהש"י החונן לאדם דעת על ידי שמואל באאמו"ר הרה"צ הרב ר' יהושע פאלק זצ"ל קיפניס,
ברוקלין ניו יארק ה' תשנ"ח לפ"ק
.

 

מדרשי הזהר לקט שמואל
ספר בראשית

מדרשי הזהר לקט שמואל
ספר שמות

מדרשי הזהר לקט שמואל
ספר ויקרא

מדרשי הזהר לקט שמואל
ספר במדבר

מדרשי הזהר לקט שמואל
ספר דברים

מדרשי הזהר לקט שמואל
נביאים וכתובים

לחץ בתמונה להגדלה