HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

1   |   2   |   3


הכותל המערבי והזוהר הקדוש

דף # 1

שיעורים # 1-5 בזוהר
אצל השכינה בכותל המערבי

 

לחץ כאן לתמונות של השיעורים # 1-5 בזוהר
אצל הכותל המערבי
ע"י מפעל הזוהר העולמי

כ"ח תשרי תש"ע, ליל ששי בראשית

שיעורים בזוהר הקדוש סביב השעון

מאז שחרב בית המקדש וגלו ישראל לבין האומות עיני כל צופיות למקום שמעולם לא זזה משם שכינה.

דור הולך ודור בא, אך תמיד עיני האומה הישראלית נשואות לכותל המערבי, הקיר היחידי שנשאר לנו, שריד לבית הגדול והקדוש שחרב, בית המקדש.

הכותל המערבי - המקום הכי קדוש, השכינה שם מצויה, ועל כן פוקדים היהודים את המקום 24 שעות ביממה, ימי חול כימי שבת וחג, בכל זמן ובכל עת נמשכים היהודים למקום קדוש זה.

מפעל הזוהר העולמי ראה זאת כפוטנציאל עצום, והתחילו בארגון שיעורי זוהר 24 שעות ביממה לימוד סביב השעון במקום הקדוש, בכותל מערבי.

וכך התחילו למסור שיעורים בכ"ח תשרי תש"ע ליל ששי פרשת בראשית בחצות הלילה.

את השיעור הראשון בסדרה מסר הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, והר"ר שמואל נתנאל בלום שליט"א, ואחריו הרב מאיר חיים דיין שליט"א, והרב אליהו פלדמן שליט"א, ועוד, שיעור של 15 דקות כל אחד, סך הכל צברו לימוד זוהר שעה ורבע.

ואחר השיעורים ביטאו חברי המפעל הזוהר העולמי את שמחתן בשתיים לחיים וכיבדו את הקהל הקדוש לשמוח בשמחת הרשב"י, ובשמחת השכינה הקדושה לפדותה מגלותה על ידי לימוד הזוהר הקדוש.

מפעל הזוהר העולמי מעוניין להמשיך בשיעורים סביב השעון בכותל המערבי, כל המעוניין למסור שיעור בזוהר או רוצה להשתתף בקביעות באחד מן השיעורים, נא למלא טופס וישלח לנו בדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com או בפקס 02-9951300.

זכות רבי שמעון בן יוחאי ימליץ טוב בעדינו לכל הלומדים ולכל המסייעים בלימוד הזוהר הקדוש.

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

   

 

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

 

 

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

 

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

 

 


 

כ"ח תשרי תש"ע - "השכינה והרשב"י" - מהפך עולמי בכותל המערבי שלא היה עד היום הזה – הרשב"י כבש את הכותל המערבי – כל הכותל על גלגלים – כל עינים צופות לכותל ולהרשב"י – מפעל הזוהר העולמי התחיל לארגן שיעורי זוהר הקדוש ל-24 שעות ביממה בכותל המערבי - ליל ששי בראשית תש"ע בחצות הלילה התחילו השיעורים – הרב שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א אירגן 5 רבנים ומסרו שיעורים בספר הזוהר הקדוש, כל 15 דקות רב אחר, ואחר השיעורים שתו לחיים עם כיבוד קל לרגל התחלת שיעורי הזוהר בכותל המערבי – כל המעוניין למסור שיעור בספר הזוהר בכותל המערבי, וכל המעוניין להשתתף בהשיעורים, יפנו לאתר הזוהר: www.ha-zohar.com וימלאו את הטופס וישלח לנו בדואר אלקטרוני או בפקס.

 

שיעורים בזוהר הקדוש סביב השעון

 

מאז שחרב בית המקדש וגלו ישראל לבין האומות עיני כל צופיות למקום שמעולם לא זזה משם שכינה.

דור הולך ודור בא, אך תמיד עיני האומה הישראלית נשואות לכותל המערבי, הקיר היחידי שנשאר לנו, שריד לבית הגדול והקדוש שחרב, בית המקדש.

הכותל המערבי - המקום הכי קדוש, השכינה שם מצויה, ועל כן פוקדים היהודים את המקום 24 שעות ביממה, ימי חול כימי שבת וחג, בכל זמן ובכל עת נמשכים היהודים למקום קדוש זה.

מפעל הזוהר העולמי ראה זאת כפוטנציאל עצום, והתחילו בארגון שיעורי זוהר 24 שעות ביממה לימוד סביב השעון במקום הקדוש, בכותל מערבי.

וכך התחילו למסור שיעורים בכ"ח תשרי תש"ע ליל ששי פרשת בראשית בחצות הלילה.

את השיעור הראשון בסדרה מסר הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, והר"ר שמואל נתנאל בלום שליט"א, ואחריו הרב מאיר חיים דיין שליט"א, והרב אליהו פלדמן שליט"א, ועוד, שיעור של 15 דקות כל אחד, סך הכל צברו לימוד זוהר שעה ורבע.

ואחר השיעורים ביטאו חברי המפעל הזוהר העולמי את שמחתן בשתיים לחיים וכיבדו את הקהל הקדוש לשמוח בשמחת הרשב"י, ובשמחת השכינה הקדושה לפדותה מגלותה על ידי לימוד הזוהר הקדוש.

מפעל הזוהר העולמי מעוניין להמשיך בשיעורים סביב השעון בכותל המערבי, כל המעוניין למסור שיעור בזוהר או רוצה להשתתף בקביעות באחד מן השיעורים, נא למלא טופס וישלח לנו בדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com או בפקס 02-9951300.

זכות רבי שמעון בן יוחאי ימליץ טוב בעדינו לכל הלומדים ולכל המסייעים בלימוד הזוהר הקדוש.

 

 

 

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

 

תמונות של השיעורים # 1-5 בזוהר
אצל הכותל המערבי
ע"י מפעל הזוהר העולמי

כ"ח תשרי תש"ע, ליל ששי בראשית

 

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

 

 

1   |   2   |   3