"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד הזוהר בטהרה

 

זוה"ח עם פי' הסולם

ספר זוהר חדש
על חמשה חומשי תורה
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

עם פירוש הסולם

THE TIKUNEI ZOHAR HA'KADDOSH
WITH THE PIRUSH HA'SULAM

 

תיקוני זוהר עם פירוש הסולם חלק א'

תיקוני זוהר עם פירוש הסולם חלק ב'

תיקוני זוהר עם פירוש הסולם חלק ג'

 

מבאר ומתרגם כל דברי הזוהר במלואם, החל מהענינים הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר, ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש, ומחוץ לאותם המקומות שבספר הזוהר, בחכמת הקבלה, הרי הוא ביאור שוה לכל נפש.

מראות הסולם

הוא מלוי אל ביאור הסולם:

אותם המקומות, שצריכים לאריכות יתירה,
 הוקבע מקומם במראות הסולם.

מסורת הזוהר:

מראה מקומות לענין המדובר, שנמצא בג' חלקי הזוהר
, תיקוני זוהר, זוהר חדש, ותיקונים חדשים.

חלופי גרסאות

מביא כל השינויים שישנם בדפוסים הקודמים
 משנת שנ"א עד הנה.

לוח השואת הדפים

משוה הדפים בתיקוני זוהר: זוהר חדש ותק"ח של דפוסים שונים, להדפים שב"מסורת הזוהר" (נמצא בחלק א').